Politika privatnosti

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

 

Poštovani,

DELTA TRANSPORTNI SISTEM - D.T.S. DOO BEOGRAD, Žorža Klemansoa 37, Beograd, matični broj: 20443120 (u daljem tekstu: “Društvo ili Mi”), poštuje i štiti privatnost svake osobe (fizičkih lica - klijenta, potencijalnog klijenta ili drugog lica – u daljem tekstu zajedno označeni kao: „Klijent ili Vi“) čije lične podatke prikuplja (u daljem tekstu: „Podaci o ličnosti“). Prikupljanje i čuvanje Ličnih podataka sprovodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon“) kao i sa Opštom Uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (EU 2016/679) (u daljem tekstu: „GDPR“), kada je to primenljivo.

U slučaju obrade Podataka o ličnosti Klijenata koji su državljani neke od država članica Evropske Unije, Mi ćemo primeniti i odredbe GDPR-a, u meri kojoj je to primenljivo.

Mi cenimo Vas i prepoznajemo da je privatnost važna za Vas.

Da bismo zaštitili privatnost svakog Klijenta čije Podatke o ličnosti prikupljamo, Mi smo objavili ovu Politiku privatnosti, koja definiše koje Podatke o ličnosti prikupljamo, na koji način, za koju svrhu ih obrađujemo, kako ih štitimo, koliko dugo ih čuvamo, kao i koja su Vaša prava u vezi sa Podacima o ličnosti. Naime, razvili smo ovu Politiku privatnosti da bismo Vam prikazali našu praksu u vezi sa prikupljanjem Podataka o ličnosti koje prikupljamo od Vas ili o Vama na ovom sajtu, putem pisane ili usmene komunikacije sa nama, kada posetite neki od naših objekata ili iz drugih izvora.

U svakom slučaju, budite slobodni da kontaktirate lice za zaštitu podataka o ličnosti na email adresu: zastitapodataka@dts.rs

Osnovni pojmovi i Podaci o ličnosti koje Društvo obrađuje 

Podatak o ličnosti“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identitet;

Obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

"Osetljivi podaci" odnose se na podatke koje se odnose na rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, verska ili filozofska uverenja, članstvo u sindikatima, zdravlje, seksualni život ili seksualnu orijentaciju, genetske informacije, krivični dosije i biometrijske podatke koji se koriste za svrha jedinstvene identifikacije.

Mi ne prikupljamo Vaše osetljive podatke, osim ako nam ih ne učinite dostupnim dobrovoljno ili ako smo na to obavezani važećim propisima.

Lični podaci dece“ se odnose na osobe mlađe od 18 godina.

Mi ne prikupljamo Lične podatke dece. Kao roditelj ili zakonski staratelj, ne bi trebalo da dozvolite svojoj deci da čine dostupnim svoje Podatke o ličnosti bez vaše dozvole.

Podaci o ličnosti koje Društvo prikuplja i obrađuje o Vama obuhvataju:

 • Ime i prezime;
 • Pol;
 • JMBG;
 • broj lične karte/pasoša;
 • E-mejl adresu;
 • Broj fiksnog telefona;
 • Broj mobilnog telefona;
 • Adresa prebivališta (ulicu i broj, broj pošte i mesto/grad);
 • Naziv radne pozicije;
 • Mesto rada;
 • Registarsku oznaku motornog vozila.

 

Način prikupljanja Podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti se prikupljaju neposredno od Vas, kao lica čiji se podaci obrađuju, ili od strane drugih lica.

 • Neposredno prikupljanje Podataka o ličnosti od Klijenata čiji se podaci obrađuju

 

 1. Prilikom Vašeg slanja biografije putem email adrese u okviru odeljka pod nazivom Karijera, dostupne na našem web sajtu

 

Budući da ste nam Vi poslali biografiju, smatraćemo da ste nam na taj način dali pristanak za obradu dostavljenih ličnih podataka za svrhe eventualnog angažovanja i kontaktiranja u vezi sa eventualnim angažovanjem. Dodatno, ukoliko smatramo da je Vaša biografija adekvatnija za radno mesto odnosno angažovanje u nekoj od kompanija koja je povezana sa nama, smatraćemo da imamo Vaš pristanak da Vašu biografiju prosledimo našim povezanim licima na teritoriji Republike Srbije, koja će Vašu biografiju koristiti isključivo za svrhe eventualnog angažovanja i kontaktiranja u vezi sa eventualnim angažovanjem.

Lične podatke koje ste nam dostavili u biografiji ćemo čuvati u našoj bazi podataka, u periodu od pet (5) godina od dana prijema biografije, te ćemo ih nakon toga obrisati.

 1. Prilikom Vašeg popunjavanja Upita za saradnju, koji je dostupan na našem web sajtu

 

Mi uvek pozivamo sve vlasnike jednog ili više transportnih vozila na saradnju. Upravo iz tog razloga, na web sajtu postoji poziv svima da učine Upit za saradnju. Budući da Vi popunjavate Upit za saradnju, smatraćemo da ste nam na taj način dali pristanak za obradu sledećih ličnih podataka: ime i prezime, pol, adresa, email adresa, broj telefona.

Lični podaci koje nam učinite dostupnim ćemo koristiti isključivo za svrhe eventualnog angažovanja i kontaktiranja u vezi sa eventualnim angažovanjem.

Lične podatke koje ste nam dostavili slanjem Upita za saradnju čuvaćemo u našoj bazi podataka, u periodu od pet (5) godina od dana slanja Upita za saradnju, te ćemo ih nakon toga obrisati.

 1. Prilikom Vašeg popunjavanja Upita za ponudu, koji je dostupan na našem web sajtu

 

Mi uvek pozivamo sve koje imaju potrebu za transportom, skladištenjem, špedicijom ili carinjenjem robe da nam pošalju upit bez obaveza, a mi ćemo Vam poslati ponudu u najkraćem mogućem roku. Upravo iz tog razloga, na web sajtu postoji poziv svima da pošalju Upit za ponudu. Budući da Vi popunjavate Upit za ponudu, smatraćemo da ste nam na taj način dali pristanak za obradu sledećih ličnih podataka: ime i prezime, pol, adresa, email adresa, broj telefona.

Lični podaci koje nam učinite dostupnim ćemo koristiti isključivo za svrhe eventualnog kontaktiranja u vezi sa pripremom ponude i slanja ponude za koju ste iskazali zainteresovanost.

Lične podatke koje ste nam dostavili slanjem Upita za ponudu čuvaćemo u našoj bazi podataka, u periodu od pet (5) godina od dana slanja Upita za ponudu, te ćemo ih nakon toga obrisati.

 1. Prilikom pružanja usluge Vama kao našem klijentu

 

Kako bismo Vam blagovremeno pružili uslugu, zbog koje ste nas angažovali, potrebno je da nam dostavite sledeće lične podatke: ime i prezime, pol, email adresu, kontakt telefon, naziv radne pozicije, mesto rada.

Imajući u vidu vrstu naše saradnje, kojoj prethodi i predugovorna faza, Mi obrađujemo Vaše Podatke o ličnosti po više osnova.

Pre svega, Podatke o ličnosti obrađujemo po osnovu izvršenja ugovora o pružanju usluga (uključujući prosleđivanje Vaših kontakt podataka, radi Vašeg daljeg kontaktiranja od strane prevozioca/špeditera/carinika) ili za preduzimanje radnji, na Vaš zahtev, pre zaključenja ugovora o pružanju usluga. Davanje Vaših Podataka o ličnosti je ugovorna obaveza odnosno davanje Podataka o ličnosti je neophodan uslov za zaključenje konkretnog ugovora, zbog čega imate obavezu da nam otkrijete Vaše Podatke o ličnosti. U suprotnom, bićemo onemogućeni da zaključimo i izvršimo ugovor o pružanju određene usluge.

Dalje, za svrhe izdavanja profakture odnosno fakture, Mi obrađujemo Vaše Podatke o ličnosti, a sve kako bismo ispunili pravne obaveze (izdavanje profaktura, faktura), u kom slučaju je osnov obrade relevantni zakonski propis (Zakon o porezu na dodatu vrednost). 

Kada obrađujemo Podatke o ličnosti po osnovu izvršenja ugovora o pružanju usluga ili radi izvršenja neke radnje koja je sastavni deo predugovorne faze, svrha obrade Podataka jeste zaključenje konkretnog ugovora (npr. slanje ponude) odnosno izvršenje ugovora. Radnje izvršenja ugovora o pružanju konkretne usluge neretko podrazumevaju da se Podaci čine dostupnim trećim licima (npr. prevoziocima), kako bi se ugovor o pružanju usluge u celosti ispunio (npr. isporuka roba, provera statusa robe, prijava nedostataka).

Kada obrađujemo Podatke o ličnosti po osnovu ispunjenja pravnih obaveza, mi ćemo te podatke koristiti isključivo za svrhe izdavanje profakture odnosno fakture, shodno relevantnim propisima Republike Srbije.

Kada obrađujemo Podatke o ličnosti po osnovu zaključenog ugovora, Mi Podatke o ličnosti čuvamo u bazama do proteka roka zastarelosti eventualnih potraživanja iz ugovornog odnosa.

Podatke o ličnosti koje obrađujemo kako bismo ispunili naše pravne obaveze, čuvamo u bazama do proteka roka koji je definisan zakonom (deset godina od dana izdavanja fakture odnosno profakture).

 1. Prilikom posete našim poslovnim prostorijama

 

Prilikom Vaše posete našim poslovnim prostorijama, prikupljamo od Vas sledeće Podatke o ličnosti: ime i prezime, pol, JMBG, broj lične karte i registarsku oznaku motornog vozila radi evidencije prisustva posetioca, a sve sa ciljem zaštite imovine i interesa Društva (legitimni interes).

Svrha obrade navedenih ličnih podataka jeste zaštita imovine i bezbednost zaposlenih u Društvu.

Shodno navedenom, Mi obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa koji se sastoji u očuvanju bezbednosti imovine i lica koja se nalaze u našim poslovnim prostorijama.

Navedeni Podaci o ličnosti se čuvaju u bazi Društva u roku od 30 (trideset) dana do 80 (osamdeset) dana u zavisnosti od memorije hard diska na kojem se video zapisi beleže.

 1. Prilikom posete web stranice

 

Prilikom posete našem web sajtu, Podaci o ličnosti se prikupljaju i putem kolačića (eng. cookies), saznajte više na Upotreba kolačića.

 1. Tokom održavanja marketinških i drugih promotivnih kampanja Društva

 

 1. Prilikom Vašeg kontaktiranja naših zaposlenih

 

Prilikom Vašeg kontaktiranja (telefonom, preko našeg web sajta ili preko društvenih mreža) naših zaposlenih radi odgovora na različite upite u vezi sa našim uslugama, Vi dajete pristanak Društvu da prikuplja Vaše sledeće Lične podatke: ime i prezime, pol, email adresu i broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona.

Svrha obrađivanja navedenih Podataka o ličnosti jeste uspostavljanje komunikacije sa Vama radi davanja odgovora na Vaše upite ili radi preciziranja Vašeg zahteva.

Davanje navedenih Podataka o ličnosti je neophodan uslov za uspostavljanje komunikacije između Vas i Društva. U suprotnom, nećemo moći da odgovorimo na Vaš upit.

Navedeni Podaci o ličnosti se čuvaju u bazi Društva dokle god ne opozovete pristanak.

 1. Prilikom Vašeg angažovanja za svrhe prevoza robe

 

Kako bismo Mi izvršili ugovorne obaveze prema našem klijentu, Mi određene Vaše lične podatke (prevozioca) moramo učiniti dostupnim klijentu odnosno moramo ih obrađivati radi omogućavanja da se usluga prevoza sprovede adekvatno. Lične podatke koje obrađujemo su sledeći: ime i prezime, pol, broj mobilnog telefona, email adresa, JMBG, broj lične karte/broj pasoša, broj registarskih tablica vozila, naziv radne pozicije, mesto rada.

Lične podatke  obrađujemo za sledeće svrhe : a) obaveštavanja klijenata o tome koje lice vrši prevoz robe; b) radi Vašeg kontaktiranja od strane nas ili klijenata radi provere trenutne lokacije i statusa pošiljke, radi provere vremena kada treba da se preuzme roba odnosno pristigne roba, radi promene adrese utovara odnosno istovara robe, radi komunikacije o kašnjenju robe; c) sprovođenja utovara odnosno istovara robe; d) vođenja evidencije o žalbama i prigovorima (reklamacijama) klijenata na robu koja im je isporučena nakon prevoza robe; e) razmatranja različitih žalbi i prigovora klijenata; f) vođenja baze vozila koja prevoze robu i vozača koji obavljaju tu funkciju; g) pregleda učinka; h) vođenja evidencije preuzimanja robe.

Osnov za obradu Ličnih podataka jeste legitiman interes (naš legitimni interes se ogleda u tome da smo mi u obavezi prema našim klijentima da ispunimo ugovorne obaveze i zakonske obaveza – npr. postupanje u skladu sa reklamacijama).

Lične podatke ćemo čuvati u našoj bazi podataka trajno.

 • Podaci o ličnosti dostavljeni od strane drugih lica

 

Postoje slučajevi kada nam možete dostaviti lične podatke trećih lica, npr. radi pripreme i dostavljanja promotivne ponude za koju smatrate da može da bude zanimljiva nekome koga Vi poznajete, u kom slučaju ćemo smatrati da ste od strane takvog lica ovlašćeni za takvo postupanje i ni u kom slučaju nećemo snositi odgovornost za obradu Podataka o ličnosti trećeg lica.

Svrha prikupljanja podataka

Svrha prikupljanja podataka jeste:

 • poštovanje pravnih obaveza (ugovornih i zakonskih ) Društva,
 • zaključenje i izvršenje ugovora o pružanju usluge;
 • ispunjenje predugovornih obaveza (informacije o cenama robe koju prodajemo, sastavljanje ponude za kupovinu robe i sl.);
 • ostvarivanje kontakta i pružanje mogućnosti da se Klijenti obaveste o ponudama i dodatnim informacijama i aktuelnostima koje ih interesuju u vezi sa Društvom i uslugama koje pružamo, kao i radi ostvarivanja prava klijenata vezano za pružene usluge
 • ostvarivanja legitimnih interesa Društva kao rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti.

 

Pravni osnov obrade podataka i način prikupljanja podataka

Pravni osnov obrade podataka, predstavljaju:

Vaš pristanak

 Vaši Podaci o ličnosti do kojih smo došli na osnovu Vašeg pristanka će se obrađivati i čuvati sve dok postoji Vaš pristanak, odnosno sve do eventualnog opoziva Vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka možete opozvati u svakom trenutku slanjem elektronskog zahteva na mail adresu: zastitapodataka@dts.rs

Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade Podataka o ličnosti izvršenu na osnovu Vašeg pristanka pre opoziva.

Izvršenje ugovornih obaveza

Društvo prikuplja Podatke o ličnosti koji su mu neophodni za zaključenje i izvršenje ugovora sa Vama i ispunjenja predugovornih obaveza (npr. slanje ponuda).

Ukoliko nam ne pružite neophodne Podatke o ličnosti, nećemo moći da obradimo Vaš zahtev niti zaključimo ugovor.

Legitimni interes

Društvo obrađuje Podatke o ličnosti u svrhu čuvanja legitimnih interesa Društva i legitimnih interesa trećih strana. Pod legitimnim interesima Društva naročito se podrazumevaju: održavanje funkcionalnosti IT sistema, sprečavanje zloupotrebe, izvršenje ugovornih obaveza, zaštita poslovnih prostorija Društva i sl.

Poštovanje pravnih obaveza

U onoj meri u kojoj je obrada Vaših Podataka o ličnosti nužna radi ispunjenja pravnih obaveza Društva, odnosno obaveza definisana različitim zakonima.

Primalac i treće lice

Lične podatke otkrivamo i određenim primaocima, odnosno trećim licima: našim povezanim licima na teritoriji Republike Srbije Republike Bosne i Hercegovine i Crne Gore, našim zaposlenima, društvima koja nam pružaju usluge obezbeđenja prostora, imovine i lica, našim pružaocima pravnih usluga (npr. advokatima), IT serviserima, spoljnim revizorima, računovodstvenim i knjigovodstvenim agencijama.

Društvo neće Vaše Lične podatke činiti dostupnim drugim primaocima, odnosno trećim licima, osim u slučajevima navedenim u ovom Obaveštenju.

Period čuvanja Podataka o ličnosti

Podatke koje Društvo prikuplja na osnovu zakona kao pravnog osnova, dužan je da čuva onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis.

Podaci koje Društvo prikuplja na osnovu ugovornog odnosa čuvaju se do proteka roka zastarelosti eventualnih potraživanja iz ugovornog odnosa.

Podaci koji se obrađuju isključivo na osnovu Vašeg pristanka čuvaju se do opoziva pristanka.

Podaci koji se obrađuju zbog legitimnog interesa čuvaju se trajno odnosno u roku od 30 (trideset) dana do 80 (osamdeset) dana u zavisnosti od memorije hard diska na kojem se video zapisi beleže

Prava Klijenta u vezi sa obradom Podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima prava:

 • da od Društva zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove Lične podatke i pristup tim podacima;
 • da od Društva zahteva ispravku, dopunu ili brisanje njegovih Podataka o ličnosti i prava na prigovor na obradu;
 • da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;
 • da se njegovi netačni Podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, Lice ima pravo da svoje nepotpune Lične podatke dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave;
 • da se obrada Podataka o ličnosti ograniči od strane Društva ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:
  1) Lice na koje se podaci odnose osporava tačnost Podataka o ličnosti, u roku koji omogućava Društvu proveru tačnosti Podataka o ličnosti;
  2) obrada je nezakonita, a Lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju Podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe Podataka o ličnosti;
  3) Društvu više nisu potrebni Podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je Lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
  4) Lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona, a u toku je procena da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima Lica.

1) Klijent na koga se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava Društvu proveru tačnosti podataka o ličnosti; 

2) obrada je nezakonita, a Klijent na koga se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka; 

3) Društvu više nisu potrebni Podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; 

4) Klijent na koga se podaci odnose je podneo prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Društva preteže nad interesima Klijenta.

Društvo je dužno da obavesti sve primaoce kojima su Podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili dopuni ili brisanju Podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade u skladu sa Zakonom, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava. Društvo je dužno da lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informiše o svim primaocima.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove Podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo Društvu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane rukovaoca kojem su ti podaci bili dostavljeni, u skladu sa Zakonom.

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, Klijent na kojeg se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese Društvu prigovor na obradu njegovih Podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

Klijent na koga se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.

Postupak u slučaju povrede Podataka o ličnosti

Ako povreda Podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, Društvo je dužno da bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti lice na koje se podaci odnose, u skladu sa Zakonom.

U slučaju povrede Podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode Klijenata, Društvo je dužno da o tome obavesti Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja ili, ako je to moguće, u roku od 72 časa od saznanja za povredu. Obaveštenje dostavljeno nadležnom organu sadrži sve informacije u skladu sa Zakonom.

Prenos Podataka o ličnosti u druge države

Prenos Podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju bez prethodnog odobrenja može se izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država/međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. S tim u vezi, Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019) (u daljem tekstu: „Odluka“) utvrđeno je gde se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Lični podaci mogu biti otkriveni sledećim licima: našim povezanim licima na teritoriji Republike Srbije, Republike Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Linkovi ka Web stranicama i uslugama trećih strana

Naš sajt može da sadrži linkove ka sajtovima trećih strana. Imajte na umu da mi nismo odgovorni za prikupljanje, upotrebu, održavanje, deljenje ili otkrivanje podataka i informacija od strane trećih strana. Ako pružate informacije na stranicama trećih strana i koristite te stranice, pravila o privatnosti i uslovi korišćenja tih trećih lica biće primenljiva. Preporučujemo Vam da pročitate pravila o privatnosti veb sajtova koje posećujete pre nego što pošaljete lične podatke.

Klikom na dugme Facebook, Instagram ili Linkedin na našem sajtu prihvatate mogućnost da podaci o Vašoj poseti našem sajtu mogu biti obrađeni od strane navedenih društvenih mreža ukoliko posedujete nalog na njima. Kako bi ste izbegli ovu situaciju, Mi Vam savetujemo da se prethodno odjavite sa Vaših korisničkih naloga sa ovih društvenih mreža, pa da tek onda nakon toga klikom na link na našem sajtu posetite našu stranicu na nekoj od navedenih društvenih mreža.

Poverljivost podataka i transparentnost

Vaši podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije i Društvo će preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bi iste zaštitilo u skladu sa Zakonom. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

Ova Politika privatnosti je dostupna na veb stranici dts.rs

Ako odlučimo da promenimo svoju Politiku privatnosti, promene će biti postavljene i objavljene na veb stranici dts.rs

Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti molimo da nas kontaktirate na: zastitapodataka@dts.rs

 

Vaša Delta DTS